🎁

ของขวัญสำหรับคุณ

Summary & How to Use Productivity Canvas

สรุปและวิธีการใช้ Productivity Canvas เพื่อช่วยให้สามารถจัดการเวลาของตนเองได้ดีขึ้น เพิ่มผลผลิตการทำงาน ช่วยจัดระเบียบและวางแผนงานของเพื่อนๆอย่างมีประสิทธิภาพ

Download

Productivity Canvas Template

Template เพื่อช่วยในการจัดระเบียบ วางแผนงานและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนๆสามารถกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ทำให้มีสมาธิ สามารถมองเห็นภาพรวมของงานได้อย่างชัดเจน

Download